MACNICA Bldg. No.1・No.2


Macnica Bldg. No.1, 1-6-3 Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 222-8561 JAPAN
Macnica Bldg. No.2, 1-5-5 Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 222-8562 JAPAN
5 minutes walk from the JR Yokohama Line's Shin-Yokohama Station (Shinohara Exit)

  PDF Print Version